શરદી-ઉધરસના ઘરેલુ ઉપચાર

* દૂધ ગરમ કરીને તેમાં હળદર અને થોડુક મીઠું અને ગોળ નાંખીને તેને બાળકોને પીવડાવવાથી શરદી દૂર થાય છે અને કફ પણ નીકળી જશે.

* નારવેલના પાન પર એરંડીયાનું તેલ લગાવીને તેને થોડુક ગરમ કરીને નાના બાળકોની છાતી પર મુકીને ગરમ કપડા વડે હળવો શેક કરો. તેનાથી બાળકની છાતી પર જામેલો કફ નીકળી જશે.

* હીંગને દારૂમાં ઘસીને સુકવી લો તેને બે રતીની માત્રામાં લઈને માખણની સાથે ખાવાથી ઉધરસ, શ્વાસ અને ખરાબ કફ નીકળી જાય છે.

* ફુદીનાનો તાજો રસ કફ, સર્દી અને માથાની શરદી માટે ખુબ જ ઉપયોગી છે.

* આદુનો રસ, લીંબુનો રસ અને સિંધાલુણને એક સાથે ભેળવીને ભોજન કરતાં પહેલાં ખાવાથી એસેડીટીમાં રાહત થાય છે. આનાથી ઉધરસ, કફ અને શ્વાસમાં પણ ફર્ક પડે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>