મેળવો સાંધાના દુ:ખાવાથી રાહત

* અજમો આર્થટાઈસ રોગની ખાસ ઔષધિ છે. આમાં ભરપુર માત્રામાં મળી આવતું ઓરગેન સોડીયમ સાંધાના દુ:ખાવામાં રાહત અપાવે છે. સારા પરિણામ માટે અજમાના પાન અને તેની દાંડીના રસનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

* સાંધાનો દુ:ખાવો સાયટિકામાં કુવારપાઠુ ઘણુ ફાયદાકારક રહે છે. દરરોજ રોગીએ આના પાનના ગર્ભનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

* જામફળના કુણા પાનને પીસીને સાંધાના દુ:ખાવા પર લેપ કરવાથી લાભ થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>