Category Archives: home_remedies

સ્વાદિષ્ટ કેરીના આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ ફાયદા જાણો

(૧) કુમળી કેરી (ખાખટી) કંદરોડ, પ્રમેહ, યોનીદોષ, વ્રણ તથા અતિસારનો નાશ કરે છે પિત, વાત, કફ અને રકતદોષને ઉત્‍પન્ન કરે છે. 
(ર) કેરીની ગોટલીનું ચુર્ણ પ થી ૧૦ ગ્રામ આપવાથી પેટમાંથી કૃમિ નીકળી જાય છે. 
(૩) કેરીની ગોટલીનુ બારીક ચુર્ણ શરીરે લગાડવાથી પરસેવો બંધ થાય છે.
(૪) ઠંડીને લીધે પગ ફાટે ત્‍યાં આંબાનુ ચીર લગાડવાથી ફાયદો થાય છે. 
(પ) આંબાની ડાળ અને પાંદડા તોડતા નીકળતુ પ્રવાહીથી આંજણી મટે છે. 
(૬) આંબાની અંતરછાલ, પલાળેલુ પાણી અને ચુનાનુ નિતાર્યુ પાણી ભેળવી ને પીવાથી ડાયાબીટીઝમાં રાહત થાય છે
(૭) આંબાની ગોટલીના સરના ટીપા નાકમાં નાખવાથી નાકમાથી લોહી પડતુ બંધ થાય છે.
(૮) આંબાના મુળને ગળે કે હાથે બાંધવાથી ઉનીયો તાવ માટે છે. 
(૯) આંબાના પાનના રસથી રકતાતિસાર મટે છે.
(૧૦) આંબાની ગોટલીનો રસ કાઢી ટીપા નાકમાં નાખવાથી લોહીની ઉલટી શમે છે. 
(૧૧) આંબાના ઝાડ ઉપરની ગાઠને ગૌમુત્રમા ઘસી અંડવૃધ્‍ધિ ઉપર લેપ કરવો અને શેકવુ તેથી ફાયદો થાશે.
(૧૨) આંબાના પાંદડાનો રસ મધ સાથે પીવાથી સ્‍વરભંગ ખુલે છે અવાજ ચોખ્‍ખો થાય છે. 
(૧૩) કેરીની ગોટલીનુ ચુર્ણ મધ કે પાણી સાથે લેવાથી દુઝતા હરસ/ પ્રદર મટે છે. 
(૧૪) આંબાના પાનના રસમાં મધ કે શેરડીનો રસ મેળવી પીવાથી લોહીના ઝાડા અટકે છે
(૧પ) આંબાની અંતરછાલના ચુર્ણને પાણી કે છાશ સાથે લેવાથી શરીરની બળતરા/ દાહ શમે છે.
(૧૬) આંબાના પાનનો રસ મધ કે સાકર સાથે પીવાથી અમ્‍લપિત મટે છે. 
(૧૭) ફળને વૃક્ષ પરથી તોડતા દીટા આગળથી જે ચીકણો રસ નીકળે છે તે દાદર, ખરજવાને લગાડવાથી મટે છે.


કેરી રોગોમાં ઉપયોગી

(૧) પાકી કેરી ચુસવાથી સુકી ખાસી મટે છે. (૨) રસદાર પાકી કેરી ચુસવાથી ઉંઘમાં ચાલવાની આદત શમે છે. (૩) કાચી કેરી રસમાં મધ, પાણી, ઉમેરી પીવાથી લુ લાગશે નહી. (૪) મીઠી રસદાર કેરી ખાઇને ૧ ચમચી મધ ચાટવાથી ઉંઘ સારી આવશે. (પ) પાકી કેરીના રસમાં મધ ભેળવી પીવાથી ક્ષય (ટી.બી.) મટે છે.

કેરીના ઔષધો

કેરીનો મુરબ્‍બો, આમ્રપાક, કેરીનુ સરબત, કેરીના વિવિધ અથાણા, આમ્રકલ્‍પ પ્રયોગ

પાકી કેરી ઔષક

પાકી કેરીમાં રેચક ગુણ હોવાથી મળને સાફ કરે છે. કબજીયાત મટાડે છે. સંગ્રહણી, શ્વાસકાસ, અમ્‍લપિત, અરૂચિ, નિંદ્રાનાશમાં ઉપયોગી છે. હોજરી, આંતરડા, શ્વાસનળી, મુત્રમાર્ગ, કલેજુ બરોડ, શિધ્રપતન, લોહી વિકારના રોગોમાં સુધારો કરે છે. ક્ષયના દર્દમાં ખુબ જ ઉપયોગી છે.

શરીર શુધ્‍ધિ માટે

પાકી કેરીની છાલ ઉતારી ટૂકડા કરવા તેના ઉપર મધ આદુનુ ખમણ – સુઠ નાખી બપોરે સાંજે ખાવી આ પ્રયોગ સાત દિવસ કરવાથી શરીરની અંદરની સફાઇ થાય છે. પ્રયોગ દરમ્‍યાન બીજુ કશુ જ ખાવુ નહી. આ પ્રયોગથી બળ, વીર્ય, રકત, માસ, ઓજસની વૃધ્‍ધિ થાય છે.

નોંધ :- આંબાના મુળ, થડ, ડાળ, પાન, ફળ, ફુલ, ગોટલા, છાલના ચુર્ણને ઘઉંના જવારાના ખાતર તરીકે ધરતી માતાને આપીએ છીએ તેથી ઘઉંના જવારામાં તેના અંશ રૂપે તત્‍વો રહેલા છે. જે અનેક રોગોમાં ઉપયોગી છે.

આમ્રકલ્‍પ પ્રયોગ

૨૪ કલાક નિર્જળા ઉપવાસ કરવો, બીજે દિવસે ૨૪ કલાકમાં માત્ર ૧ કેરી ચુસીને ખાવી, સવાર-સાંજ બસ્‍તી પાણીની લેવી, ત્રીજે દિવસે ૨૪ કલાકમાં માત્ર બેજ કેરી ચુસીને ખાવી અને સવાર-સાંજ પાણીની બસ્‍તી લેવી, ચોથે દિવસે ૨૪ કલાકમાં ચાર કેરીઓ ચુસી ખાવી સવાર-સાંજ બસ્‍તી લેવી, પાંચમા દિવસે ૨૪ કલાકમાં આઠ કેરીઓ ચુસીને ખાવી સવાર-સાંજ બસ્‍તી લેવી, છઠા દિવસે ૨૪ કલાકમાં સોળ કેરીઓ ચુસીને ખાવી સવાર-સાંજ બસ્‍તી લેવી, સાતમા દિવસે ૨૪ કલાકમાં બત્રીસ કેરીઓ ચુસીને ખાવી-સાવર-સાંજ બસ્‍તી લેવી, આઠમા દિવસે ૨૪ કલાકમાં ૧૬ કેરીઓ, નવમા દિવસે ૨૪ કલાકમાં ૮ કેરીઓ, દશમા દિવસે ૨૪ કલાકમાં ૪ કેરીઓ, અગીયારમા દિવસે ૨૪ કલાકમાં ર કેરીઓ, બારમા દિવસે ર૪ કલાકમાં ૧ કેરી ચુસીને ખાવી, સવાર – સાંજ સાદા પાણીની બસ્‍તી લેવી, તેરમાં દિવસે નિર્જળા ઉપવાસ કરવો પછી કુદરતી ખોરાક અને રસ લેવાથી શરીરનું શુધ્‍ધીકરણ થાય છે. કાયા ક્રાંતિવાન બને છે.

Acidity – How to get relax from Acidity


There are various home remedies for treating acidity that are safe and effective.
• A simple remedy is to take 1-2 glasses of water in empty stomach early in the morning.
• Consume Aloe Vera juice. It is also available in capsules. Aloe vera contains some anti-inflammatory fatty acids that neutralize stomach acidity.
• Consume few tulsi (Basil) leaves or for better results boil few leaves in water and take this water morning and evening.
• Ayurvedic medicine suggests consuming amla (Indian Gooseberry) with warm milk is very effective. For convenience you may also take Amla capsules, they can be bought in any Indian store and are natural.
• After meal try taking a glass of mint juice, this helps to reduce acidity big time.
• Intake cold milk, this is very good for treating acidity in particular during pregnancy.
• Consume fruits like banana, papaya, cucumber and watermelon; all these will relieve you from acidity.
• Eating a couple of raw almonds or raw garlic pods is helpful in treating acidity.
• Acidity or heart burn during pregnancy is a common condition and it is important to sleep in the right position and right elevation (keep head on a high pillow), to reduce acidity.

10 Tips for guaranteed weight loss

With fad diets and fitness routines round every corner, it is quite difficult to keep a tab on which weight loss tips really do work and which don’t. Should you join that bhangra aerobics class, adopt that no-carb diet, or eat dinner at 6pm? Never mind all that loophole-ridden weight loss jargon, step over to the healthy side. Here are 10 tips for guaranteed weight loss that will set your weight straight, and help you adopt some really healthy, weight-friendly habits for life.

Weight loss tip 1: Decide how much weight you need to lose – Most people start their weight loss journey by claiming to be xyz kilos overweight. This isn’t a healthy way to project or aim for weight loss. Calculate your desired weight against your height by using reliable methods like the BMI, and set a healthy weight loss target. This is often half the battle won.

Weight loss tip 2:
Time management – This is quite often overlooked. Decide which part of your day will be dedicated to exercise, when in the week you will stock up on groceries, and when you will do the cooking – all within your current work and home life routine. If you don’t do this now, your days will be rushed and unplanned, and you won’t be able to sustain your weight loss efforts.

Weight loss tip 3: Stock your kitchen – Keep your house well-stocked with fruits, vegetables, healthy meats, grains, cereals, spices, and flavourers. Follow our tricks to healthy cooking, cooking vegetables for the week, and low-fat cooking posts to understand how best you can stock your kitchen with healthy and delicious ingredients. All of this will go into helping the next step – cooking healthy meals at home.

Weight loss tip 4:
Eat healthy homecooked meals – Whether it’s you who’s cooking, a family member, or house help, ensure that every one practises healthy cooking methods, and ingredients. Ask any person who’s lost weight the healthy way, and you will always hear about how healthy homecooked meals were a big reason behind it. Use less oil, low salt, fresh produce, and you’ll start seeing results in no time.

Weight loss tip 5 : Start a cardio + weights workout – A healthy weight loss programme is incomplete without a good exercise routine, and weight training mixed with cardio is the best way to lose weight. Of course, variations and forms exist, but any workout that stresses on muscle tone and increased heart rate will always help you lose weight and keep it off. You can either start a home workout today, or rely on gyms for fitness training.

Weight loss tip 6: Alter your snacking habits – At Health Me Up, we have several healthy snacking ideas for you. Set those French fries aside, skip that aerated drink, and ban those unhealthy deep fried samosas. Explore the healthy snack world and you will find several appetisers, party snacks, movie snacks and meal accompaniments that’ll satisfy every craving of yours.

Weight loss tip 7: Have at least one active hobby – It isn’t sufficient to rely on just 30 to 60 minutes of physical activity per day. Moving from bed to office chair, and back to bed, isn’t a healthy way to live. Buy a motion sensor gaming console that lets you enjoy social games with friends and family, plan weekend trips, clean your house once a week, dance, play sports, the list is endless. Get out of the coffee shop and dining table rut, and you’ll have fun along with the healthy weight loss.

Weight loss tip 8: Find a solution to combat stress – As we pointed out in our post about stress and weight loss, stress is always detrimental to healthy weight loss in the long run. Find ways to combat stress and you’ll soon realise that your diet and exercise aren’t sabotaged anymore, and that you truly do see results. Look at yoga, meditation, deep breathing exercises, or simple hobbies like reading to fight stress.

Weight loss tip 9: Drink plenty of water – You’ve known that your body relies heavily on water for all important bodily functions, and yet you skimp on drinking adequate quantities of water every day. Well, it’s time to stop that. Check out some exciting ways to make water interesting and you’ll be packing it away in no time. Do not forget to carry a water bottle to your workout, and take a few sips after every 2-3 minutes of exercise.

Weight loss tip 10:
Plan healthy vacations – Why go all the way with healthy weight loss, when one tiny vacation will just come along and topple it all? Healthy vacations aren’t impossible. Take a look at how you can eat smart on a holiday, and then at bodyweight workouts that you can carry with you wherever you go, to understand how to holiday right. Above all, remember that these are lifelong habits that’ll help you stay fit forever and not short term weight loss quickfixes.

LET’S DO YOGA – It will change your Life

The benefits of yoga are extensive. Not only does yoga affect the physical aspect of the body, it addresses the mind and spirit as well. Daily exercises are a great way to help relieve the stress of your day and can bring a sense of well-being to your life. Here are the top ten benefits of yoga.

1. Stress Relief
Yoga can help reduce the effects of stress on your body. One of the benefits of yoga is that it encourages relaxation and can lower the amount of cortisol in your body.

2. Pain Relief
Daily exercises of yoga can help ease the aches and pains of the body. Many people with very serious diseases have reported less pain after these daily exercises, such as asanas or meditation.

3. Better Breathing
You will learn to take deeper, slower breaths with daily exercises of yoga. It will help to increase your lung function and set off the body”s relaxation response. This can be one of the most powerful benefits of yoga.

4. Flexibility
You will notice your level of flexibility will increase, which will help with your range of motion. Sometimes in the yoga daily exercises, people cannot even touch their toes. The benefits of yoga will include lengthening the muscles, tendons, and ligaments in your body to help you become more flexible.

5. Increased Strength
Yoga poses use all the muscles in your body and help you increase your strength level from head to toe. The benefits of yoga and daily exercises will help you strengthen your muscles close to the bones, which increase the support of your skeletal system as well.

6. Weight Management
You will see the benefits of yoga begin to affect your scale. Daily exercises are always recommended, but yoga helps reduce the level of cortisol in your body. This aids in weight loss and fat burning.

7. Improved Circulation
Yoga will help improve your body”s circulation. In turn, with daily exercises, you will see the benefits of yoga with lowered blood pressure and pulse rates.

8. Cardiovascular Conditioning
Even the most gentle style of yoga will help to lower your resting heart reate and increase your overall endurance. This is one of the important benefits of yoga to help improve the amount of oxygen taken in during the daily exercises.

9. Focus on the Present
You can have greater coordination, memory skills, reaction times, and improved concentration skills by utilizing yoga for daily exercises. These benefits of yoga will extend far out of the yoga center.

10. Inner Peace
What more could you want. This is one of the primary reasons that people do daily exercises of yoga. This is one of the most important benefits of yoga and is also one of the more easy ones to attain.

The benefits of yoga are very far reaching indeed. There is no one other exercise avenue you can take that will address all of these issues in one simple session.

જામફળના ફાયદા

- જામફળમાં વિટામીન, મિનરલ અને ફાઈબર પુષ્કળ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.
- વિટામીન ‘સી’ની અધિકતા હોવાને કારણે આ ત્વચા સંબંધી બીમારીને ઓછી કરે છે.
- નાક અને મસૂઢોમાં લોહી નીકળવાના ઈલાજમાં લાભદાયક
- ફાઈબર પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોવાથી કબજિયાત દૂર છે.
- આ જાડાપણું ઓછુ કરે છે
- એસીડીટી, અસ્થમા, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, જાડાપણું, દાંત અને મસૂઢાના દુ:ખાવામા રાહત આપે ક હ્હે.
- શરદી-ખાંસીથી બચાવ અને પાચન ક્રિયાને વધારે છે.
- હ્રદય સંબંધી બીમારી, ડાયાબીટિશ અને કોલેસ્ટ્રોલને પણ ઓછો કરવામાં મદદરૂપ છે.

ઘરેલુ ઉપચાર : અનેક રોગોથી દૂર રાખે છે દૂધી

આમ તો રોજિંદા જીવનમાં દેરક પ્રકારના શાકાજીનો પ્રયોગ કરવો જોઇએ પણ જો વાત કરીએ દૂધીની તો તે આપણા શરીરને અનેક રોગોથી દૂર રાખવામાં મદદરૂપ બને છે. દૂધી વેલા પર ઉગે છે અને થોડા જ સમયમાં મોટી પણ થઇ જાય છે. વાસ્તવમાં તે એક ઔષિધ તરીકે કામ કરે છે.

તેનો ઉપયોગ હજારો રોગીઓ પર સલાડના રૂપમાં અથવા તો રસ કાઢીને કે શાકભાજીના રૂપમાં લાંબા સમયથી કરવામાં આવતો રહ્યો છે.
દૂધીને કાચી પણ ખાઇ શકાય, તે પેટ સાફ કરવામાં બહુ મહત્વની સાબિત થાય છે અને શરીરને સ્વસ્થ અને શુદ્ધ બનાવે છે. લાંબી તેમજ ગોળ બંને પ્રકારની દૂધી વીર્યવર્ધક, પિત્તનાશક, કફનાશક અને ધાતુને પુષ્ટ કરનારી હોય છે. તેના ઔષધિય ગુણો પર એક નજર કરીએ…

1. કોલેરા થયો હોય તો 25 એમએલ દૂધીના રસમાં અડધા લીંબુનો રસ મિક્સ કરી ધીમે-ધીમે પીવો. આનાથી પેશાબ વધુ આવે છે.
2. ઉધરસ, ટીબી, છાતીમાં બળતરા વગેરેમાં પણ દૂધી બહુ ઉપયોગી સાબિત થાય છે.
3. હૃદયરોગમાં, ખાસકરીને ભોજન લીધા પછી એક કપ દૂધીના રસમાં થોડો મરીનો ભુક્કો અને ફુદીનો નાંખીને પીવાથી હૃદયરોગમાં થોડા દિવસોમાં રાહત મળે છે.
4. દૂધીમાં ઉત્તમ પ્રકારના પોટેશિયમની માત્રા વિશેષ હોય છે. જેના કારણે તે કિડનીના રોગોમાં બહુ ઉપયોગી હોય છે અને તેનાથી પેશાબ પણ ખુલીને આવે છે.
5. દૂધીમાં મિનરલ સોલ્ટ સારી માત્રામાં મળે છે.
6. દૂધીના બીજનું તેલ કોલેસ્ટ્રોલને ઓછું કરે છે તથા હૃદયને શક્તિ આપે છે. તે લોહીની નાડીઓને પણ સ્વસ્થ કરે છે દૂધીનો ઉપયોગ આંતરડાની નબળાઇ, કબજિયાત, કમળો, હાઇ બ્લડપ્રેશર, ડાયાબીટિઝ, શરીરમાં બળતરા કે માનસિક ઉત્તેજના વગેરેમાં બહુ ઉપયોગી છે.

બ્રોકલી અને ફણગાવેલા શાકભાજી કડવા લાગે છે ? તો તમે સ્વસ્થ છો

જે લોકોને ફણગાવેલા અને બ્રોકલી જેવા શાકભાજી કડવા લાગે છે તે પોતાના નાકમાં રસાયણ હોવાને કારણે સંક્રમણો સામે ઉત્તમ રીતે લડી શકે છે.

‘ડેલી મેલ’ અનુસાર પેનસિલવેનિયા યુનિવર્સિટીના સંશોધકોએ જાણ્યું કે ફણગાવેલા અને બ્રોકલી જેવા શાકભાજી નાપસંદ કરનારા લોકોના શરીરમાં વધુ રિસેપ્ટર હોય છે જે આ વ્યંજનોના સ્વાદોને પકડી લે છે અને તે હુમલાખોર જીવાણુઓને લઇને પૂર્વ ચેતાવણીની પ્રણાલીના રૂપમાં કામ કરે છે.

પહેલા માનવામાં આવતું હતું કે રિસેપ્ટર માત્ર જીભમાં હોય છે પણ હવે માલુમ પડ્યું છે કે તે નાકમાં પણ હોય છે. આ રિસેપ્ટર સામાન્ય સંક્રમણો વિરુદ્ધ શરીરની પ્રાકૃતિક રક્ષા પ્રણાલીને સક્રિય કરવાનું કામ કરે છે.

જોકે, એક તૃતિયાંશ આબાદી પાસે કડવા સ્વાદ સાથે જોડાયેલા રિસેપ્ટર જીન ટીએએસ2આર38 નથી હોતા જે રોગપ્રતિકારક પ્રણાલીને સક્રિય કરે છે.

શરદી-ઉધરસના ઘરેલુ ઉપચાર

* દૂધ ગરમ કરીને તેમાં હળદર અને થોડુક મીઠું અને ગોળ નાંખીને તેને બાળકોને પીવડાવવાથી શરદી દૂર થાય છે અને કફ પણ નીકળી જશે.

* નારવેલના પાન પર એરંડીયાનું તેલ લગાવીને તેને થોડુક ગરમ કરીને નાના બાળકોની છાતી પર મુકીને ગરમ કપડા વડે હળવો શેક કરો. તેનાથી બાળકની છાતી પર જામેલો કફ નીકળી જશે.

* હીંગને દારૂમાં ઘસીને સુકવી લો તેને બે રતીની માત્રામાં લઈને માખણની સાથે ખાવાથી ઉધરસ, શ્વાસ અને ખરાબ કફ નીકળી જાય છે.

* ફુદીનાનો તાજો રસ કફ, સર્દી અને માથાની શરદી માટે ખુબ જ ઉપયોગી છે.

* આદુનો રસ, લીંબુનો રસ અને સિંધાલુણને એક સાથે ભેળવીને ભોજન કરતાં પહેલાં ખાવાથી એસેડીટીમાં રાહત થાય છે. આનાથી ઉધરસ, કફ અને શ્વાસમાં પણ ફર્ક પડે છે.

ઘરેલુ ઉપચાર:સ્વાદ વધારતા કાળા મરી અનેક રોગોમાં પણ ઉપયોગી

કાળા મરી મસાલાના રાજા ગણાય છે. દક્ષિણ ભારતમાં તે વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે પણ હવે તેને મોટાભાગના ટ્રોપિકલ દેશોમાં ઉગાડવામં આવે છે. ભોજનમાં ગરમ મસાલામાં કાળા મરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ સાથે અનેક રોગોના ઇલાજમાં પણ તે ઉપયોગી છે.

નેત્ર રોગોમાં – કાળા મરીનો પ્રયોગ નેત્ર જ્યોતિમાં બહુ મદદરૂપ હોય છે. તેના પાવડરને શુદ્ધ દેશી ઘી સાથે મિક્સ કરી ખાવાથી આંખોની જ્યોતિની સાથે આંખોના અનેક રોગો પણ દૂર થાય છે.

શ્વાસ સંબંધી રોગોમાં – અડધી ચમચી કાળા મરીના પાવડરને થોડા ગોળમાં મિક્સ કરી નાની-નાની ગોળીઓ બનાવી ચૂકવાથી ખાંસીમાં રાહત મળે છે. તો વળી પાણીને તુલસી, કાળા મરી, આદું, લવિંગ અને ઇલાયચી સાથે ઉકાળીને ચા બનાવી પીવાથી તાવ શરદી અને તાવમાં લાભ થાય છે. બારીક પીસેલા કાળા મરીને સાકરમાં મિક્સ કરી મુકો. આ મિશ્રણને ચરટી મધ સાથે મિક્સ કરી ખાવાથી ગળાની તકલીફમાં રાહત મળે છે અને અવાજ સ્પષ્ટ બને છે.

પાચનતંત્ર સંબંધી રોગો – કાળા મરીને કાળી દ્રાક્ષ સાથે મિક્સ કરી 2થી 3 વખત ચાવીને ખાવાથી પેટના કીડા દૂર થાય છે. તો છાશમાં કાળા મરીનો પાવડર મિક્સ કરી પીવાથી પણ આવો જ ફાયદો થાય છે. લીંબુના ટૂકડાં પરથી બી કાઢી તેમાં મરીનો પાવડર અને માઠાનો પાવડર ભરી તેને ગરમ કરીને ચૂસવાથી કબજિયાતમાં લાભ થશે. એક કપ ગરમ પાણીમાં 3-4 પીસેલા કાળા મરી સાથે લીંબુનો રસ મિક્સ કરી પીવાથી ગેસની ફરિયાદ દૂર થશે.

અન્ય રોગોમાં – મીઠાની સાથે કાળા મરીનો પાવડર મિક્સ કરી દાંતોમાં મંજન કરવાથી પાયરિયામાં રાહત મળે છે તથા દાંત ચમકે છે અને મજબૂતી વધે છે. પીસેલા કાળા મરીમાં થોડું મધ મિક્સ કરી ખાવાથી સ્મરણશક્તિ વધે છે. આ પાવડરને તલના તેલમાં બળે ત્યાંસુધી ગરમ કરી, ઠંડુ કરી તેલને સ્નાયુઓ પર લગાવાથી સંધિવામાં પણ રાહત થાય છે.