Category Archives: home_remedies

હેલ્થ કેર : શરીરની સંપૂર્ણ સિસ્ટમ માટે ફાયદાકારક છે ગરમ પાણી

જીવવા માટે પાણી પીવું કેટલું આવશ્યક છે તે સમજાવવાની જરૂર નથી. ડૉક્ટરથી લઇને ડાયટિશિયન, દિવસમાં 7થી 8 ગ્લાસ પાણી પીવાની સલાહ આપે છે. જ્યાં અનેક લોકો ઠંડુ પાણી પીવે છો તો કેટલાંકને ગરમ કે હુંફાળું પાણી પીવું પસંદ પડે છે. માનવામાં આવે છે કે ગરમ પાણી શરીર માટે બહુ ફાયદાકારક હોય છે. તો ચાલો, જાણીએ ગરમ પાણી પીવાના કેટલાંક ફાયદા વિષે…

ગરમ પાણી પીવાના ફાયદા -

સફાઈ અને શુદ્ધિ – ગરમ પાણી શરીરને અંદરથી સાફ કરે છે. જો તમારું પાચન તંત્ર યોગ્ય નથી રહેતું તો તમે દિવસમાં બેવાર ગરમ પાણી પીવો. સવારે ગરમ પાણી પીવાથી શરીરના બધા ઝેરી તત્વો બહાર નીકળી જાય છે. જેનાથી શરીરની સંપૂર્ણ સિસ્ટમ સાફ થઇ જાય છે. આમાં લીંબુ અને મધ નાંખીને પીશો તો મોટો ફાયદો થશે.

કબજિયાત દૂર કરે – શરીરમાં પાણીની કમી સર્જાવાથી કબજિયાતની સમસ્યા પેદા થાય છે. દરરોજ સવારે એક ગ્લાસ ગરમ પાણી પીવાથી ફૂડ પાર્ટિકલ્સ તૂટી જાય છે અને સરળતાથી મળ બનીને નીકળી જશે.

સ્થૂળતા ઓછી કરે – સવારના સમયે કે પછી દરેક ભોજન બાદ એક ગ્લાસ ગરમ પાણીમાં લીંબુ અને મધ મિક્સ કરીને પીવાથી ચરબી ઓછી થાય છે. લીંબુમાં પેકટિન ફાઇબર હોય છે જે વારંવાર ભૂખ લાગતી રોકે છે.

શરદી અને તાવ માટે – જો ગળામાં પીડા કે ટોન્સિલ થઇ ગયા છે તો ગરમ પાણી પીઓ. ગરમ પાણીમાં સામાન્ય સિંધાલૂણ મિક્સ કરીને પીવાથી લાભ મળે છે.

ખૂબ પરસેવો પાડો – જ્યારે પણ તમે કોઇ ગરમ વસ્તુ ખાઓ કે પીઓ છો તો પરસેવો બહુ નીકળે છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે શરીરનું તાપમાન વધી જાય છે અને પીધેલું પાણી તેને ઠંડુ કરે છે, ત્યારે જ પરસેવો નીકળે છે. પરસેવાથી ત્વચામાંથી મીઠું બહાર નીકળે છે અને શરીરની અશુદ્ધિ દૂર થાય છે.

શરીરની પીડા દૂર કરે – માસિક શરૂ થવાના દિવસોમાં પેટમાં દર્દ થાય છે ત્યારે ગરમ પાણીમાં ઇલાયચી પાવડર મિક્સ કરીને પીઓ. આનાથી માસિકનું દર્દ તો દૂર થશે પણ શરીર, પેટ અને માથાના દુખાવામાં પણ રાહત મળશે.

Home Remedies For Pyorrhea

Pyorrhea is a condition characterized by bleeding gums. Pyorrhea is the cause of an attack of a bacillus upon the gums and teeth. The bacillus thrives and multiplies on the deposits of the food that gets accumulated within the gaps of the teeth. The accumulation leads to lack of proper exercise of the gums, which lowers the resistance of the gums. The best way to treat the Pyorrhea is to educate the patient on oral hygiene and scaling of teeth.

Common Causes of Pyorrhea
• Improper brushing habits
• Poor oral hygiene
• Improper nutrition
• Lack of resistance of the gums

Home Remedy for Pyorrhea
Tip 1:
Chew a very green Guava.

Tip 2:
Drink 1 cup of spinach juice mixed with 1 cup of carrot juice.

Tip 3:
Eat a ripe Banana by only removing the outer peel very gently.

Tip 4:
Eat the Banana along with the threadlike inner peel.

Home Remedies for Kidney Stones

Fortunately, there is a lot you can do at home to prevent kidney stones and to lessen the severity of attacks. These mentioned home remedies for kidney stones are simple, inexpensive, and safe.
Do
1. Drink eight glasses of water every day. Actually, the scientific evidence indicates that the benefits of drinking water kick in at about five glasses a day, but if you have kidney stones and you are not currently having an attack, it’s always best to drink as much water as you can.

2. Drink coffee, tea, wine, and beer as desired. The Harvard School of Public health has found that drinking 1 cup (240 ml) of regular or decaf coffee every day reduces the risk of kidney stones by 10%. Drinking a beer a day (more precisely, drinking 240 ml of beer a day, which is less than the average can of beer) reduces the risk of kidney stones by 21%. And drinking a glass of wine a day reduces the risk of kidney stones by 39%. Drinking more coffee, beer, or wine, however, is of no additional benefit.
3.Drink mineral water. Mineral water reduces concentrations of calcium and uric acid, making the urine less alkaline and less likely to form stones. And, finally, to mangle a well-known aphorism,
4. When life hands you kidney stones, drink lemonade. Most citrus juices contain compounds that accelerate the formation of stones. Lemon juice contains unusually high concentrates of citrate, which stops the formation of calcium stones. It also increases the volume of urination. Limeade is equally effective.
Don’t
1. Drink milk. Most kidney stones contain calcium, so it would make logical sense that consuming less calcium would lower the risk of stones. Actually, the exact opposite happens. At least in men, a low-calcium diet nearly doubles the risk of stones. Taking calcium supplements, in women, lowers the risk of stones.
2. Avoid eating too much meat. Only about one-third of people who get kidney stones suffer negative effects of a high-protein diet. For the kidney stone sufferers, however, a meat-free diet can be very helpful. The only way to find out if you are in that one-third is to give a vegetarian diet a try for three to four months.
3. Don’t drink juice (except lemon juice). In the same study, the Harvard School of Public Health found that drinking a cup of apple juice every day increases the risk of kidney stones by 75%, and drinking a cup or orange juice or grapefruit juice every day increases the risk of stones by 85%. Cranberry extract also raises the risk of stones, although unsweetened juice reduces it. The negative effects of fruit juices are worse when juice is the only fluid consumed at a meal.

Home Remedies For Body Odor

Home Remedy For Body Odor
•To prevent body odor, drink a glass of water in the morning, on an empty stomach, along with 500 mg wheat grass. The chlorophyll present in the grass will help in reducing body odor.
•You can also apply baking soda to your armpits as well as to your feet, to reduce body odor.
•While bathing, add alcohol or white vinegar to a mug of water and use it to rinse the armpits. This will definitely help in lessening the body odor.
•One of the simple home remedies for body odor is to put a few drops of rose water in the bathtub, before taking bath. It will give you a long lasting freshness and serve as a good substitute for deodorant.
•To reduce the pH of the skin and eliminate armpit odor, one can use apple cider vinegar instead of deodorant. Put it in a mug of water and use it to rinse the armpits, while bathing.
•Take showers, at least thrice in a day, in the summer season, when one tends to sweat a lot.
•Prepare a homemade deodorant with the juice of about two dozen radishes and 1/4 teaspoon glycerin. Mix the liquids well and pour into a spray-top bottle. Spray this in the armpits to fight body odor. Remember to store it in fridge.
•During summers, you can apply the baby powder or talc to your armpits, in place of deodorants.
•Pour some white vinegar on a cotton ball and wipe your underarms with the cotton. While the vinegar smell would fade in some time, you would remain smell-free for the rest of the day.
•Mix two drops of the tea tree oil (essential oil) and one ounce of water. Pour this in a spray-top bottle and use as a deodorant. Since tea tree is an antibacterial herb, it would act favorably in preventing body odor.
•Mix 10 drops of the essential oil in 30 ml water. Apply this mixture on the armpits to reduce body odor.
•Turnip juice is also effective in removing body odor. Grate a turnip and squeeze the grated pieces to extract the juice. Apply this juice on your underarms.

Health Is Wealth – Daily Food Habits

It is pointed out that it is unnecessary for the housewife to calculate the number of calories, the amounts of protein, this particular vitamin, or that particular mineral she was supplying in the daily diet of her family. We suggest that a diet made of the following foods would provide all the necessary nutrients:-
1.MILK: At least 1/2 litre daily and more for children.
2.CHEESE AND PULSES: At least once per day.
3.MEAT, FISH OR EGGS: Once in 2-3 days-for non vegetarians .This can be supplemented by dry fruits for vegetarians.
4.FRUIT: At least once daily, preferably in breakfast.
5.VEGETABLE: Two kinds’ daily and including one green vegetable. Salad should also be taken with each meal.
6.FAT: butter or ghee /oil.
7.CEREALS: Wheat flour is the most valuable.
8.WATER: About 2 litre daily, half in the form of water & remaining can be in the form of milk/tea/ coffee/juices.

Then eat any other foods you like in order to satisfy your appetite. The more varied in the diet the less likely it is to be deficient in any one nutrient.

Benefit of warm water and lemon

1)Boosts you’re immune system
Lemons are high in Vitamin C and potassium. Vitamin C is great for fighting colds and potassium stimulates brain and nerve function and helps control blood pressure.

2)Balances pH
Lemons are an incredibly alkaline food, believe it or not. Yes, they are acidic on their own, but inside our bodies they’re alkaline (the citric acid does not create acidity in the body once metabolized). As you wellness warriors know, an alkaline body is really the key to good health.

3)Helps with weight loss
Lemons are high in pectin fiber, which helps fight hunger cravings. It also has been shown that people who maintain a more alkaline diet lose weight faster. And, my experience is that when I start the day off right, it’s easier to make the best choices for myself the rest of the day.

4)Aids digestion
The warm water serves to stimulate the gastrointestinal tract and peristalsis—the waves of muscle contractions within the intestinal walls that keep things moving. Lemons and limes are also high in minerals and vitamins and help loosen ama, or toxins, in the digestive tract.

5)Acts as a gentle, natural diuretic
Lemon juice helps flush out unwanted materials because lemons increase the rate of urination in the body. Toxins are, therefore, released at a faster rate which helps keep your urinary tract healthy.

6)Clears skin
The vitamin C helps decrease wrinkles and blemishes. Lemon water purges toxins from the blood which helps keep skin clear as well.

7)Hydrates the lymph system
This cup of goodness helps start the day on a hydrated note, which helps prevent dehydration (obviously) and adrenal fatigue. When your body is dehydrated, or deeply dehydrated (adrenal fatigue) it can’t perform all of it’s proper functions, which leads to toxic buildup, stress, constipation, and the list goes on. Your adrenals happen to be two small glands that sit on top of your kidneys, and along with your thyroid, create energy. They also secrete important hormones, including aldosterone. Aldosterone is a hormone secreted by your adrenals that regulates water levels and the concentration of minerals, like sodium, in your body, helping you stay hydrated. Your adrenals are also responsible for regulating your stress response. So, the bottom line is that you really don’t want to mess with a deep state of dehydration!

Adopting just this one practice of drinking a cup of warm water with lemon in the morning for a month can radically alter your experience of the day. Don’t be surprised if you begin to view mornings in a new light.

Benefits Of Banana

1.Bananas regulate the bowel system: Are you suffering from constipation? The best solution to constipation is eating a banana a day. This is one of the major health benefits of bananas. Bananas are rich in fiber that helps in regulating the bowel functions.
2.Bananas reduce the risk of heart diseases and blood pressure: You might be surprised to hear this health benefit of bananas; yes, bananas reduce the risk of heart diseases as well as lowers blood pressure levels. How? Bananas are rich in potassium, which is very vital for the muscle contraction and proper functioning of the heart and nervous system. Do you know how much of potassium is required a day? It is just 4g and you get this by eating a banana. Isn’t this health benefit of banana amazing?
3.Bananas reduce depression: Tryptophan acids are present in bananas and these help in reducing depression and thereby improve your mood. Studies show that bananas are also helpful in reducing stress levels. In this age of stress, this health benefit of banana is truly great.
4.Eat bananas for healthy bones: What do you require for healthy bones? One requires calcium for healthy bones, am I right? Probiotic bacteria help in absorbing calcium and increasing the digestive ability. This helpful bacterium is present in bananas. Green bananas are especially helpful in absorbing calcium.
5.Reduce menstrual pains with bananas: Do you get menstrual pains? Majority of the women folk take pills to reduce menstrual pains. Rather taking these pain killers eat a banana. Bananas are rich in vitamin B6 that helps in regulating blood glucose levels. This helps in balancing your overall mood and hence reduces menstrual pains. I found this health benefit of banana very useful. How about you?
6.Bananas help ulcer patients: Another major health benefit of bananas is their capability of fighting intestinal disorders. Eating a raw banana reduces irritation in the stomach and reduces the effect of over acidity.
7.Bananas and anemia: Bananas are not only rich in potassium but also rich in iron; therefore, eating a banana increases iron and thereby high hemoglobin. When hemoglobin content is increased, naturally anemic conditions decreases. Forgot those pills for anemia and take a banana. Wow…yet another amazing health benefit of banana.
8.Quit smoking by eating bananas: Another amazing health benefit of banana is that it helps people who wish to quit smoking. Smokers have a high level of nicotine; minerals in banana like potassium and magnesium and vitamins B6 and B12 help in reducing nicotine. Smokers, take a note of this and quit smoking by taking bananas.
9.Bananas increase brain power: A survey was conducted very recently among 200 students at a school in Middlesex. They were given bananas along with their normal diet for their breakfast, break and lunch. Research proved that potassium in bananas helped to increase their mental alertness and boost brain power. Remember this health benefit of banana and make your child eat a banana everyday to score high in studies.

Home Remedies for Hiccups

1.Holding breath as much as possible stops Hiccough.
2.Diverting attention stops Hiccough.
3.If Hiccough is due to indigestion then taking water with soda helps. Remember not to drink anything hot.
4.Sucking Sugar or Jaggery (Gue) or Sugar candy (Mishri) or Ginger or Clove helps to cure Hiccough.
5.Chewing Radish (Muli) leaves gives instant relief from Hiccough.
6.Chewing Mint (pudina) leaves gives instant relief from Hiccough.
7.Sucking Lemon piece gives instant relief from Hiccough.
8.Dry Ginger powder smelled also stops Hiccough.
9.Eating a spoon of honey gives instant relief from Hiccough.
10.Drinking Sugar cane (ganna) juice helps to overcome Hiccough.
11.Drinking a spoon of basil juice (Tulsi) with half spoon of Honey twice a day helps to stop prolonged and regular Hiccough.
12.Eating a pinch of Asafoetida (Hing) kept inside a Banana fruit pulp of Asafoetida with jaggery helps to stop Hiccough Immediately.

હેલ્થ કેર : ડાયેટિંગ કરવા છતાં વજન ન ઘટવાના કારણો

એ વાત સાચી છે કે વજન ઓછું કરવા માટે મોટાભાગના લોકો ડાયટિંગનો સહારો લે છે. જોકે એ વાત પણ એટલી જ સાચી છે કે મોટાભાગના લોકો ડાયટિંગ પર લાંબા સમય સુધી ટકી શકતા નથી. પરિણામે તેમનું વજન ફરી વધી જાય છે અને કેટલાંક તો વળી પહેલા કરતા પણ વધુ જાડા થઇ જાય છે. શું તમે વિચાર્યું છે કે આખરે આવું શા માટે થાય છે? ચાલો, અમે તમને જણાવી દઇએ કે આખરે ડાયટિંગની તમારી તમામ કોશિશો શા માટે અસફળ રહે છે.

ડાયટિંગના પ્રયાસો અસફળ રહેવાના કારણો -

1. પોતાની જાતને ભૂખી રાખવી – ડાયટિંગમાં તમે તમારી જાતને ભૂખી રાખો છો અને તમારું ભોજન વચ્ચે છોડી-છોડીને ખાઓ છો. જેના કારણે સમયસરનું ભોજન છોડ્યા બાદ તમે બીજા સમયે જરૂરિયાત કરતા વધુ ખાઇ લો છો. આનાથી વજન ઘટવાની જગ્યાએ વધી જાય છે.

2. ભોજન સારી રીતે ચાવવું નહીં – ભોજનને સારી રીતે ચાવીને ખાઓ અને વજન ઘટાડો. જી હા, તમે ભોજનને જેટલું ચાવીને ખાશો, મગજમાંથી ખાવાનું પચાવનારા રસનો સ્રાવ એટલો જ વધુ થશે. આનાથી તમને લાંબા સમય સુધી પેટ ભરાયેલું રહેવાનો અહેસાસ થશે અને સાથે તમે વચ્ચે-વચ્ચે નાસ્તો ખાવાની ટેવથી પણ બચશો.

3. મિત્રો સાથે ખાવું – જાણકારોનું કહેવું છે કે તમારા લાલચુ મિત્રો સાથે ભોજન ન કરશો. કારણ કે ભોજનની માત્રા માત્ર ખાવાથી જ નહીં પણ કોની સાથે ખાવામાં આવી રહ્યું છે તેની સાથે પણ જોડાયેલી છે. માટે જ જ્યારે તમે ડાયટિંગ પર હોવ ત્યારે આવા મિત્રો સાથે ખાવા બેસવાથી તમારું મન પણ વધુ ખાવા માટે લલચાઇ જાય છે અને યોગ્ય ડાયટ ફોલો નહીં કરાતા તમારું વજન ઘટતું નથી.

4. પૂરતી ઊંઘ ન લેવી – ઓછું ઊંઘવાથી પણ વજન વધે છે. સંશોધનમાં જોવા મળ્યું છે કે ઓછું ઊંઘવાથી વજન વધારવા માટે જવાબદાર જીન સક્રિય બની જાય છે પરિણામે સ્થૂળતા વધવા લાગે છે. માટે 24 કલાકમાં સાતથી આઠ કલાક ઊંઘવુ જોઇએ. આઠ કલાક ઊંઘવાથી આ જીન્સની સક્રિયતાનું જોખમ ઓછું થઇ જાય છે.

5. નાસ્તા પર જરૂરી ધ્યાન ન આપવું – નાસ્તો એ આપણા આખા દિવસના ભોજનનો મૂળ આધાર હોય છે. નાસ્તો વજન તો ઓછું કરે જ છે સાથે ડાયાબીટિઝને પણ કન્ટ્રોલ કરે છે.

6. દૂધવાળી ચા પીવી – ચામાં થેફલેવિન્સ રહેલા હોય છે જે ચરબી ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. પણ ચામાં દૂધને બદલે તેની અસર ઓછી થઇ જાય છે. માટે વગર દૂધની અને ખાંડ વગરની ચા પીવી જોઇએ.

7. વ્યંજનવાળા પુસ્તકો વાંચવા – વ્યંજનોવાળા પુસ્તકોમાં ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ વાંચવાનું ટાળવું જોઇએ કારણ કે જ્યારે તમે સ્વાદિષ્ટ વ્યંજનનોની તસવીર પણ નિહાળી લો છો ત્યારે તમારું ભૂખ અને વધુ ચરબીવાળા ભોજન તરફનું વલણ વધે છે.

8. દહીં અને અખરોટ ખાઓ – નિયમિત રૂપે દહીં અને અખરોટના સેવનથી વજન ઓછું કરી શકાય છે. એક સંશોધન અનુસાર દિવસમાં ત્રણ વખત દહીં ખાવાથી શરીરમાં જમા કેલરી 22 ટકા અને વજન 61 ટકા ઓછું થઇ જાય છે.

9. આયના સામે ખાઓ – આયના સામે બેસીને ખાવાથી તમારી નજર ડાયટ પર રહે છે. મગજમાં સતત એ ચાલતું રહે છે કે ઓછું ખાવાનું છે. આ રીતે થાવાથી તમે અંદાજે 1/3 ભોજન ઓછું લો છો અને વજન ઓછું થાય છે.

10. યોગની અસર ઓછી – દિવસમાં 50 મિનિટ યોગ કરવાથી 144 કેલરી બર્ન થાય છે અને પાવર યોગથી માત્ર 237. આને બદલે તમે એરોબિક્સ કે અન્ય કસરતોથી બહુ ઓછા સમયમાં વધુ વજન ઘટાડી શકો છો.

આ બધા ઉપાયો દ્વારા તમારા ડાયટિંગની અસફળ થતી કોશિશો સફળ થઇ શકે છે, માત્ર પૂરતા પ્રયાસોની જરૂર હોય છે.

Home Remedy for Tonsillitis~~~

Take a fresh lemon and squeeze it in a glass of water. Add 4 tsp of honey and ¼ tsp of common salt in it. Drink it slowly sip by sip.

OR

Milk has proved beneficial in treating tonsillitis. In 1 glass of pure boiled milk, add a pinch of turmeric powder and pepper powder. Drink it every night for about 3 days.